Vedtægter            Printvenlig version af vedtægterne.
               § 1  |  § 2  |  § 3  |  § 4  |  § 5  |  § 6 § 7  |  § 8  |  § 9  |

§ 1. 

Foreningens navn er: B.I.F.´s 100 - Mandsklub                                     

----------

§ 2.

B.I.F.´s 100 Mandsklub må gennem sit virke primært tilstræbe at støtte Brøndbyernes IF. Fodbold A/S, sekundært B.I.F.´s øvrige aktive, ledere, m.v.

----------

§ 3.

Klubbens virksomhed  begrænses kun af de øvrige støtteorganisationers virke, idet et samarbejde mellem disse og klubben dog bør være en naturlig opgave.

----------

§ 4.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og afholdes ordinært hvert år senest
3 måneder efter regnskabsårets udløb. Der vælges  en bestyrelse på 5 medlemmer. 2 suppleanter, 2 revisorer og  revisorsuppleanter. Bestyrelsen tiltrædes derudover af 1 repræsentant fra B.I.F. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. (Dog uden stemmeret). Alle valg gælder i 2 år. Formand, kasserer og sekretær, der tillige er næstformand, vælges direkte på generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter valg. Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på ulige år.
Kasserer, sekretær, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på lige. år.
Generalforsamlingen skal pr. e-mail indvarsles med mindst 14 dages frist. Forslag  skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer samt klubbens eventuelle opløsning.
I sidstnævnte tilfælde tilfalder klubbens formue B.I.F.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, med angivet dagsorden. Indkaldelse kan ske af bestyrelsen eller mindst 3 af denne, eller mindst 15% af det til enhver tid værende medlemstal. i sidstnævnte tilfælde skal mindst 2/3 af disse være til stede på generalforsamlingen, der skal afholdes senest 30 dage efter anmodning herom. Ved ekstraordinær generalforsamling er almindelig stemmelighed også gældende, hvorimod der ved vedtægtsændringer skal være mindst 2/3 af de fremmødte for ændringen.

----------

§ 5.

Som medlem kan enhver optages, dog højst 100, der i B.I.F.´s interesse og ånd ønsker at medvirke til et godt publikumsomdømme til gavn for B.I.F.

----------

§ 6.

Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Ud over kontingentet betales et fast beløb pr. medlem til Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.
Dette beløb fastsættes ligeledes på den årlige ordinære generalforsamling.
Medlemskabet kan opsiges senest den 1. december hvert år. Regnskabsåret er kalenderåret.
Afregning fra medlemmerne skal være tilendebragt inden turneringsstarten og der betales for et helt år.
Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen. Klubbens midler indsættes på en særlig konto i et anerkendt pengeinstitut.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller en af de to i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at formand og kasserer kan råde over Dankort og Netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

----------

§ 7.

Restancer og overtrædelser af klubbens vedtægter i øvrigt, berettiger bestyrelsen til at udelukke den eller de pågældende.

----------

§ 8.

Der føres protokol over alle møder og beslutninger i klubben.

-----------

§ 9.

Medlemskab berettiger i henhold til aftale med B.I.F til en fast plads på siddetribunen inden for 100 - Mandsklubbens område ved alle B.I.F.´s 1 seniorkampe.
Pladserne fordeles blandt medlemmerne i samarbejde med 100 - Mandsklubbens bestyrelse.

Således vedtages på ekstraordinær generalforsamlingen den 8. juni 2016.

 
Til toppen Tilbage til forsiden